die Statuten des Barbora GC o.s.

Obsah:

 • B. Všeobecná ustanovení
  • Čl. 1. Název občanského sdružení
  • Čl. 2. Sídlo a zastupování
  • Čl. 3. Cíl činnosti
 • C. Členství
  • Čl. 4. Druhy a získání členství
  • Čl. 5. Povinnosti člena
  • Čl. 6. Práva člena
  • Čl. 7. Zánik členství
 • C. Orgány clubu
  • Čl. 8. Představenstvo
  • Čl. 9. Volba představenstva
  • Čl. 10. Shromáždění členů
 • A. Zásady hospodaření
 • B. Závěrečná ustanovení

D. Všeobecná ustanovení

Čl. 1.
Název občanského sdružení

1.1. Název občanského sdružení je Barbora GC (dále jen Club).

1.2. Club je dobrovolným občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Čl. 2.
Sídlo a zastupování Clubu

2.1. Sídlo Clubu je umístěno na adrese:

  K vápence 448
  Teplice
  PSČ: 415 03

 

2.2. Za Club podepisuje a jedná samostatně prezident Clubu.

Čl. 3.
Cíl činnosti Clubu

3.1. Cílem činnosti Clubu je zejména:

 • (a.i.1.a) organizovat a podporovat rekreační a závodní hru golf,
 • (a.i.1.b) organizovat tělovýchovnou činnost s cílem zvyšování tělesné zdatnosti a zlepšování zdraví svých členů,
 • (a.i.1.c) organizovat ostatní sportovní činnost včetně organizování soutěží a vzdělávacích akcí pro členy Clubu a zájemce z řad veřejnosti včetně dětí a mládeže,
 • (a.i.1.d) vytvářet pro svoji činnost materiální a tréninkové podmínky,
 • (a.i.1.e) organizovat sportovní, kulturní, společenskou činnost a vzdělávací činnost,
 • (a.i.1.f) spolupracovat s dalšími sdruženími občanů, se samosprávnými orgány měst a obcí, jinými právnickými a fyzickými osobami,
 • (a.i.1.g) zajišťovat propagační a publikační činnost,
 • (a.i.1.h) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a svého poslání, a to zejména vlastní hospodářskou činností,
 • (a.i.1.i) budovat sportovní zařízení a hřiště, případně si tato brát do nájmu či podnájmu

 


E. Členství

Čl. 4.
Druhy a získání členství

4.1. Členství v Clubu vzniká v souladu s těmito stanovami, kdy se stanovují dva druhy členství v Clubu, a to členství Kmenové a členství Roční.

4.2. Kmenové členství v Clubu se řídí těmito podmínkami:

 • a) Kmenovým členem Clubu se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, kdy fyzická osoba musí být starší 18-ti let věku,
 • b) Kmenovým členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která podá písemnou žádost o přijetí za Kmenového člena Clubu a která bude představenstvem Clubu přijata za kmenového člena Clubu,
 • c) Zakladatelé Clubu nabývají automaticky Kmenové členství v Clubu.

 

4.3. Roční členství v Clubu se řídí těmito podmínkami:

 • a) Ročním členem Clubu se může stát každá fyzická osoba, na základě podané písemné žádosti o přijetí za Ročního člena Clubu. Obsah a formu žádosti stanovuje představenstvo Clubu.
 • b) Členství v Clubu vzniká rozhodnutím představenstva Clubu o přijetí konkrétní osoby z Ročního člena Clubu.
 • c) Roční členství je časově omezeno do 31.12. roku, ve kterém byl Roční člen Clubu přijat do Clubu. Pokud Roční člen Clubu uhradí v představenstvem stanoveném termínu roční členský příspěvek i v letech následujících po roce, ve kterém byl takový člen za Ročního člena Clubu přijat, stává se automaticky Ročním členem Clubu pro rok, za který uhradil roční členské příspěvky, nerozhodne-li představenstvo jinak. Roční člen klubu může být představenstvem na základě jeho rozhodnutí vyloučen, kdy v takovém případě je Club povinen vrátit adekvátní část ročního členského příspěvku Ročnímu členu Clubu. Podnět k vyloučení může představenstvo přijmout i od ostatních Ročních členů Clubu.

 

4.4. Čestné členství v Clubu se řídí těmito podmínkami:

 • a) Čestným členem Clubu se může stát každá fyzická nebo právnická osoba na základě rozhodnutí představenstva Clubu.
 • b) Čestný člen Clubu je osvobozen od povinnosti hradit členské příspěvky či jiné předepsané platby členů Clubu.

 

Čl. 5.
Povinnosti člena clubu

5.1. Každý člen je povinen respektovat stanovy Clubu a podrobit se rozhodnutím představenstva Clubu.

5.2. Člen s Kmenovým i Ročním členstvím v Clubu je povinen dle rozhodnutí představenstva uhradit roční členské příspěvky ve stanovené výši a ve stanoveném termínu, jinak může být představenstvem vyloučen z Clubu.

5.3. Člen s jakýmkoliv druhem členstvím v Clubu je povinen při změně jakéhokoliv svého kontaktního údaje tento neprodleně nahlásit Clubu.

Čl. 6.
Práva člena clubu

6.1. Každý Kmenový člen Clubu má právo se účastnit shromáždění členů Clubu.

6.2. Každý člen Clubu má právo se účastnit akcí pořádaných Clubu.

Čl. 7.
Zánik členství

7.1. Členství a s tím spojená práva člena Clubu končí:

 • a) Vystoupením, vystoupení musí být učiněno členem Clubu písemnou formou a doručenou Clubu,
 • b) Vyloučením, představenstvo Clubu může vyloučit člena s jakýmkoliv členstvím,
 • c) Úmrtím

 


F. Orgány clubu

Čl. 8.
Představenstvo Clubu

8.1. Výkonným a vrcholným orgánem Clubu je představenstvo Clubu.

8.2. Představenstvo Clubu je složené ze tří členů.

8.3. V čele představenstva Clubu stojí prezident Clubu.

8.4. Představenstvo zabezpečuje plnění úkolů Clubu.

8.5. K platnosti usnesení představenstva je zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů představenstva.

8.6. Představenstvo Clubu rozhoduje svým usnesením především v těchto věcech:

 • a) zánik Clubu (včetně majetkového vypořádání)
 • b) název, sídlo, znak
 • c) obsah a změny stanov
 • d) rozhoduje o majetku Clubu
 • e) o přijetí Kmenových členů Clubu včetně stanovení vstupního poplatku

 

Čl. 9.
Volba představenstva Clubu

9.1. Členy představenstva Clubu volí a odvolává shromáždění členů Clubu.

9.2. Volební období představenstva Clubu je desetileté s možností opakování výkonu funkce dané soby v představenstvu.

9.3. Představenstvo Clubu si ze svého středu volí prezidenta Clubu.

9.4. V případě sníží-li se počet členů představenstva je představenstvo povinno svolat do 30-ti dní shromáždění členů Clubu, kde dojde k volbě nového představenstva. Nedojde-li k takové volbě nového představenstva, jmenuje si představenstvo zbývající členy představenstva samo.

Čl. 10.
Shromáždění členů Clubu

10.1. Shromáždění členů Clubu svolává představenstvo Clubu, a to vyhlášením na webových stránkách clubu ve lhůtě minimálně 10-ti dní před konáním shromážděním členů Clubu. Pozvánka musí obsahovat: místo, datum, hodinu a program jednání shromáždění členů Clubu.

10.2. Shromáždění členů Clubu řídí pověřený člen představenstva Clubu.

10.3. Shromáždění členů Clubu je usnášení schopné, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů s Kmenovým členstvím v Clubu.

10.4. Shromáždění členů rozhoduje 2/3 většinou hlasů přítomných členů s Kmenovým členstvím v Clubu. Hlasovací právo přináleží pouze Kmenovým členům Clubu.

10.5. Členové s Kmenovým členstvím v Clubu přítomní na jednání shromáždění členů Clubu se zapisují do listiny přítomných.

10.6. Organizaci, svolání, vlastního průběhu a vyhotovení zápisu z jednání shromáždění členů Clubu zajišťuje představenstvo Clubu.

10.7. Do působnosti shromáždění členů Clubu patří zejména:

 • a) Volba členů představenstva Clubu.
 • b) Rozhodovat o plánu činností a hlavních směrech činnosti Clubu.

 


G. Zásady hospodaření

1. Zdrojem nově nabývaného majetku Clubu jsou:

 • a) vstupní poplatky a členské příspěvky
 • b) příjmy z akcí organizovaných Clubem
 • c) dary sponzorů, dotace či jiné finanční a nefinanční příspěvky, atd.

 


H. Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace stanov Clubu u Ministerstva vnitra České republiky, úseku sdružování.V Teplicích, dne 15.3.2011